Yunusca - Mihalıççık Belediyesi Kültür Yayınları: Yunus Emre

Yunusca Dergisi Yayın İlkeleri

Genel İlkeler

2020 yılı Aralık ayında yayın hayatına başlayan Yunusca, Unesco’nun 2021’i “Yunus Emre Yılı” ilan etmesi nedeniyle yıl boyunca her ay olmak üzere 14 sayı yayınlanacaktır. Her ayın sonunda yayınlanan Yunusca’ya İl Kültür Müdürlükleri’nden basılı ve www.yunuscadergi.com web sitesinden dijital olarak ulaşılabilecektir.

Yunusca yurt içi ve yurt dışında belirli noktalara Türkçe ve İngilizce olarak ulaştırılacaktır. Derginin basılı nüshası ve internet erişimi sınırlı olmayıp tamamen ücretsizdir.

Amaç

14 sayı boyunca bir yıl içinde Yunus Emre’nin eserleri, şiirleri, dünya görüşü ve felsefesinin yanında, onunla ilgili yerli ve yabancı araştırma ürünü her türlü bilgi, belge, makale ve röportaja yer verilmesi hedefl enmektedir. Unesco desteği ile Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yayınlanan Yunusca bilimsel, akademik, sanatsal, kültürel yazı ve araştırmaları teşvik etmek, bu sayede Yunus Emre’nin felsefesini ve hümanist dünya görüşünü ulusal ve evrensel çapta araştırmak, anlatmak ve yaygınlaştırmak amacını taşır.

Konu

Yunus Emre’nin yaşamı, eserleri, görüşleri, şiirleri, sanatı, aşkı, musikişinaslığı ve yüzyıllardır
Anadolu’da ve dünyada yarattığı etkileri konu alan disiplinler arası araştırmalar.

İçerik

Yunus Emre hakkında bir boşluğu dolduracak araştırmaya ayalı özgün makaleler. Yunus
Emre’nin anlatılması ve anlaşılmasına katkı sunacak tanıtım ve eleştiri yazıları. Türk kültürü,
Türk halk bilimi, antropoloji ve sosyal psikoloji alanlarında Yunus Emre’yi ve eserlerini konu alan çalışmalar. Bu konudaki telif, derlemeler ve çeviri çalışmalar.

Yunusca’ya Gönderilen Yazıların Değerlendirilmesi
Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar öncelikle Editörler kurulu tarafından amaç, konu, içerik ve yazım kuralları açısından incelenir.

Yunusca Yazım Kuralları

Başlık

12 sözcüğü aşmamalı, bold ve büyük harfl erle yazılmalıdır. İkinci dildeki karşılığı küçük harflerle başlığın altında yer almalıdır.

Yazar Adı

Başlığın altına yazılmalı, görev unvanı, kurum adresi, ORCID numarası (varsa) ve e-posta bilgileri bir yıldızla soyadına iliştirilerek sayfanın altında verilmelidir.

Öz ve Anahtar Sözcükler

Öz en az 350 (Üç Yüz Elli) sözcük ve yazının özünü yansıtacak şekilde hazırlanmalıdır. Öz
içinde kaynak, şekil, grafik, çizelge ve benzeri yer almamalıdır. Özün hemen altında en az dört, en çok altı anahtar sözcük verilmelidir. Anahtar sözcükler makalenin içeriğini tam ve doğru bir şekilde yansıtmalıdır. Öz ve anahtar sözcükler Türkçe ve İngilizce hazırlanmalıdır.

Makale Metni

Bilgisayarda 1,5 satır aralıkla ve 12 punto olarak yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce öz- ler, kaynakça ve son notlar dahil 6000 (Altı Bin) sözcüğü aşmamalı ve özgün olmalıdır. Özlü makalelerde yazarın görüşlerini içeren kısımlar %80’den az ve alıntı oranı %20’den fazla olmamalıdır. Yazılar, MS Word programında ve Times New Roman yazı karakteriyle yazılmalıdır. Makale giriş bölümüyle aşlamalı, bu girişte yazının hipotezi belirlenmeli, gelişme bölümü veri, gözlem, yorum ve tartışmalardan oluşmalı; Sonuç’ta elde edilen bulgular ortaya konmalı ve önerilerle desteklenmelidir.

Kaynak Gösterme

Dipnot kullanmaksızın metin içinde (Emre, 2002: 43) şeklinde Apa sistemi kullanılmalı; yazarın aynı yıl yayımlanan birden fazla eseri kaynak gösterilmişse (Emre, 2002a, Emre, 2014b…), birden fazla kaynağa atıfta bulunuluyorsa (Başgöz, 1978, Hatemi 2000), çok yazarlı yayınlarda ilk yazar adı (Başgöz vd. 1978), görülemeyen bir yayın kaynak gösteriliyorsa (Başgöz, 1978, Hatemi 200’den) şeklinde yazılmalıdır. Sözlü kaynak kullanılıyorsa kişi bilgileri Adı, Soyadı, Görüşme tarihi ve Yeri bilgileri verilmelidir.

Kaynakça

Makale metninin sonunda, yazarların soyadlarına göre alfabetik olarak yazılmalıdır. Bir yazarın birden fazla yayını olması halinde, yayımlanış tarihine göre, bir yazara ait aynı yılda basılmış yayınlar var ise (1998a, 2000b) şeklinde gösterilmelidir.

• Kitap, gazete, dergi, ansiklopedi, antoloji, roman, oyun ve fi lm gibi yapıtlar ile öykü ve şiir kitapları ‘uzun yapıt’ sayılır ve künyede italik yazı ile gösterilir. Basılı tezler de aynı kategoridedir.

Filiz, Şahin. Felsefi Sağaltım. İstanbul: Pales Yayınları, 2018.
Hospers, John. Analitik Felsefeye Giriş. Çev. Şahin Filiz. Ankara: Adres Yayınları, 2017.

• İki ya da Üç Yazar
Hobsbawm, Eric ve Terence Ranger, der. Geleneğin İcadı. (Çev. Mehmet M. Şahin). İstanbul: Agora Kitaplığı, 2006.

• Tek tek şiir, öykü, makale, kitap bölümü, mektup, konferans, konuşma, söyleşi ve kişisel görüşme “kısa yapıt” sayılır ve başlıkları çift tırnak içinde yazılır. Ansiklopedi maddelerine yapılan göndermelerde madde adı ansiklopedide yer aldığı gibi yazılır.

Filiz, Şahin. “İslam Rönesans’ı ya da Farabicilik Çağını Açan Türk Filozofu Farabi”. Muallim-i
Sani Uzlukoğlu Farabi. İstanbul: Kitap Dünyası Yayınları, 2020: 2007-229. Büyükerşen, Yılmaz. Büyükşehir Belediye Başkanı’nın Vizyonuyla Yunus Emre”. Söyleşiyi yapan: Nermin Sarıbaş. Yunusca 1 (Kış 2020): 8-13.

• Elektronik ortamdaki metinlerin kaynak olarak gösterilmesinde, künye bilgileri şu sırayı izler: yazar adı; metnin başlığı, varsa kaynağın tarihi; erişim tarihi, sitenin adresi. Aşağıdaki örnek
izlenmelidir.

Filiz, Şahin. “Sanat Terapisinin Felsefi Boyutları” (28 Ocak 2016) 20 Şubat 2016. Erişim Tarihi:
01.93.2021, http://proje.akdeniz.edu.tr/mcri/mjh/6-1/MJH-11-12-Sahin_FILIZ.pdf.

Ses ve görüntü kayıtları

Ses ve görüntü kayıtlarına yapılan göndermelerin künye bilgileri yazılırken, katkısı öne çıkarılacak kişinin (yönetmen, senarist, oyuncu, yazar, besteci, şarkıcı, vb.) soyadı ve adından sonra yapıtın başlığı, katkısı bulunan diğer kişi ya da kurumlar, formatı (plak, videokaset, VCD, DVD, vb.) ve yayın ya da dağıtım bilgileri verilir.

Akay, Ezel, yön. Karagöz Hacivat Neden Öldürüldü? Sen. Ezel Akay, Levent, Kazak. Oyun. Beyazıt Öztürk, Haluk Bilginer ve diğer. DVD. Özen Film, 2006.

Dil ve Yazım Tekniğine İlişkin Kurallar

• Makalelerde kullanılacak dil, yalın ve anlaşılır olmalıdır.
• Türkçede karşılığı olan yabancı sözcükler kullanılmamalıdır.
• Çeviriyazım teknikleri, yalnız Türk dil ve yazım tekniğine uygun olmalıdır.
• Uluslararası İslam Ansiklopedisi’nde kullanılan çeviriyazım tekniği kullanılmamalı, Türkçedeki yazım biçimi uygulanmalıdır.

Örneğin Türkçe yazımda şapka, uzatma, ters apastrof, inceltme simgeleri kullanılmaz. Örneğin “YÛNUS” değil, “YUNUS”; “KÂBE” değil, “KABE” şeklinde yazılmalıdır.

Dipnot

Kaynak gösterme dışında kalan ve makalenin ana konusu ile dolaylı bağlantısı olan açıklamalar, birden başlayarak dipnot kullanmak suretiyle yapılabilir. Dipnotlar, makaleden sonra ve kaynakçadan önce topluca yer almalıdır ve 10 punto yazılmalıdır.

Yazıların gönderilmesi

Editörlük Düzeltmeleri: Yayım aşamasında düzeltmeler Editörlük birimi tarafından yapılabilir. Bu düzeltmelerde TDK Yazım Kılavuz ve Sözlükleri esas alınır.

Telif Hakkı

Yayımlanan yazıların telif hakkı Yunusca Dergisi’ne devredilmiş sayılır. Yazıların ve çevirilerin düşünsel, bilimsel ve hukukî sorumluluğu yazarlarına/çevirmenlerine aittir. İki ve daha fazla yazarlı yazılarda yazının telif sorumluluğu birinci yazara aittir. Yayımlanan yazı ve fotoğraflar
Yunusca Dergisi kaynak gösterilerek alıntılanabilir.